Informacija

    herbas herbas

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas: 290443410 
Vadovas: Lina Stancelienė, direktorė
Adresas: Baltijos pr. 53, LT-94125 Klaipėda
Tel: +370 667 43 211
El. pašto adresas: mazvydas@mazvydas19.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Socialiniai tinklai

Pamokų laikas

Vyksta vasaros atostogos!
Pirmoji pamoka: 8.00–8.45 val.
Antroji pamoka: 8.55–9.40 val.
Trečioji pamoka: 9.50–10.35 val.
Ketvirtoji pamoka: 10.55–11.40 val.
Penktoji pamoka: 12.15–13.00 val.
Šeštoji pamoka: 13.10–13.55 val.
Septintoji pamoka: 14.05–14.50 val.
Aštuntoji pamoka: 15.00–15.45 val.

Logopedas

Logopedė konsultuoja:

Logopedė Ilona Sankalaitė

ilona.sankalaite@mazvydoprogimnazija.lt

 

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų   pertrauka

Pirmadienis

 

12.00–16.00

 

16.30–19.00

(nuotolinis)

16.00–16.30

Antradienis

 

12.00–16.00

 

16.30–19.00

(nuotolinis)

16.00–16.30

Trečiadienis

 

12.00–16.00

 

16.30–19.00

(nuotolinis)

16.00–16.30

Ketvirtadienis

 

8.00–15.30

 

16.00–18.30

(nuotolinis)

11.40–12.10

Penktadienis

 

8.45–17.15

 

17.45–19.00

(nuotolinis)

11.40–12.10

 

Logopedė pagal Progimnazijos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį dirba specialiojo ugdymo kabinete.  Pagrindinė darbo forma yra pratybos: individualiosios, pogrupinės, grupinės. Pagalba mokiniams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, teikiama  ne pamokų metu.

 Logopedė kontaktinių valandų metu vykdo šias funkcijas:

1. atlieka logopedinį mokinių vertinimą, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, padarytą pažangą ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės – mokinio namuose;

2. padeda kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turintiems mokiniams šalinti kalbos ir kalbėjimo, rašymo, skaitymo sutrikimus, padeda įsisavinti lietuvių kalbos ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi  galimybes, mokymosi ypatumus;

3. naudoja ugdymo procese mokymo priemones, atsižvelgdamas į kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;

4. teikiamą pagalbą pagal poreikį derina su socialine pedagogine, psichologine ir specialiąja pagalba;

5. taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves, stebi, vertina, analizuoja ugdomų mokinių individualią pažangą.

 

 Logopedė nekontaktinių valandų metu vykdo šias funkcijas:

1. bendradarbiaudamas su mokytojais, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, psichologinės  pedagoginės ar švietimo pagalbos tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius šių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;

2. pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias programas;

3. teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja šių mokinių ugdymo klausimais;

4. tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus, rengia kalbos ugdymo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas;

 5. rengia specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų lavinimui, ruošiasi specialiosioms pratyboms;

6. dalyvauja Progimnazijos Vaiko gerovės ir kitų Progimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;

7. šviečia Progimnazijos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja Progimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius;

8. dalyvauja miesto logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio veikloje, kvalifikacijos kėlimo renginiuose, vykdo pedagoginės patirties sklaidą, stebi ir vertina kitų specialiųjų pedagogų, logopedų veiklą, vykdo savišvietą;

9. vykdo kitus teisėtus Progimnazijos direktoriaus pavedimus, susijusius su logopedo pareigomis, ir atlieka kitus netiesioginius su mokiniais darbus, kuriuos įsakymu nustato Progimnazijos direktorius, suderinęs su logopedu.

10. vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar Progimnazijos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.