Ko ieškosime?

ES fondų investicijos

Pamokų laikas

1-4 klasių mokiniams:

Pirmoji pamoka: 8.00 – 8.45
Antroji pamoka: 8.55 – 9.40
Trečioji pamoka: 9.50 – 10.35
Ketvirtoji pamoka: 11.35 – 12.20
Penktoji pamoka: 12.30 – 13.15
Šeštoji pamoka: 13.25 – 14.10

5-8 klasių mokiniams:

Pirmoji pamoka: 8.00 – 8.45
Antroji pamoka: 8.55 – 9.40
Trečioji pamoka: 9.50 – 10.35
Ketvirtoji pamoka: 10.50 – 11.35
Penktoji pamoka: 12.35 – 13.20
Šeštoji pamoka: 13.30 – 14.15
Septintoji pamoka: 14.25 – 15.10


Steam

 inzinerija
Lietuvos pasirengimas

lt72


Pagalbos vaikam linija


Draugiškas internetas


Pirmasis konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti vyks birželio 15 d. 10.00-17.00 val.


 

 Skelbiamas antrasis konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti:

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms (1 etatas) užimti. Skelbimo numeris: 71403.

1. Pareigybės lygis – A2.

2. Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

3. Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas, vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo šias funkcijas:

4.1. vadovauja ugdymo procesui Mokykloje;

4.2. rengia, įgyvendina ir analizuoja Pradinio ir Pagrindinio ugdymo programą, vertina pradinio ugdymo pedagogų, auklėtojų, neformalaus švietimo užsiėmimų ilgalaikius ir savaitinius ugdymo planus, inicijuoja jų koregavimą;

4.3. tiria, analizuoja, planuoja ir vertina ugdymo procesą ir jo pokyčius, vykdo Mokyklos ugdomojo proceso priežiūrą;

4.4. teikia metodinę, profesinę pagalbą pedagogams – rūpinasi personalo karjera (skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai); rūpinasi pedagogų profesiniu tobulėjimu, dalykiniu bendradarbiavimu, gerosios patirties sklaida, atestacija;

4.5. organizuoja Mokytojų metodinės grupės posėdžius, dalijimąsi gerąją darbo patirtimi bei pedagogų veiklos įsivertinimu;

4.6. atsakingas už pedagogų registro duomenų suvedimą;

4.7. koordinuoja ugdytinių teisės pažeidimų prevenciją (Krizių valdymą), informuoja suinteresuotas institucijas apie vengiančius mokytis vaikus ir įstatymų nustatyta tvarka taiko poveikio priemones;

4.8. organizuoja Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą (vidaus auditas), inicijuoja gautų duomenų panaudojimą Mokyklos veiklos tobulinimui;

4.9. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais), inicijuoja ir organizuoja tėvų (globėjų) pedagoginį švietimą, skatina juos aktyviai dalyvauti Mokyklos veikloje;

4.10. tvarko ugdomojo proceso dokumentaciją, dalyvauja darbo grupėse rengiant Mokyklos strateginį planą bei metinį veiklos planą, dalyvauja įvairių darbo grupių ir komisijų veikloje;

4.11. vykdo elektroninio dienyno ir mokinių asmens bylų tvarkymo, konsultacijų ir projektinės veiklos dienynų pildymo kontrolę;

4.12. sudaro sporto salės užimtumo, logopedinių užsiėmimų, pamokų, neformalaus švietimo užsiėmimų tvarkaraščius, auklėtojų darbo grafikus;

4.13. vadovauja Vaiko gerovės komisijai ir jos darbui;

4.14. prižiūri, kontroliuoja vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese reglamento vykdymą;

4.15. kontroliuoja pedagogų veiklos planus, pedagoginės dokumentacijos tvarkymą, parengimą archyvui;

4.16. propaguoja holistinį požiūrį į vaiko sveikatą, inicijuoja ir koordinuoja Mokyklos Sveikatos stiprinimo programos, projektų rengimą, įgyvendinimą ir įsivertinimą;

4.17. koordinuoja „Alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prevencija“, antikorupcinio ugdymo, prevencinės socialinio – emocinio ugdymo programų vykdymą, teikia ataskaitas, vykdo šių programų įgyvendinimo priežiūrą;

4.18. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir kontrolę;

4.19. registruoja Mokyklos laimėjimus ir apdovanojimus, rengia siūlymus dėl vaikų, darbuotojų skatinimo, motyvavimo;

4.20. konsultuoja pedagogus dėl vaikų turizmo renginių organizavimo, dėl mokinių saugos ir sveikatos instrukcijų, programų rengimo, rengia įsakymų projektus, koordinuoja ir kontroliuoja turizmo renginių organizavimą;

4.21. koordinuoja prevencinę ir projektinę veiklą;

4.22. inicijuoja ir dalyvauja projektų rengime, vadovauja jų įgyvendinimui;

4.23. sudaro pedagoginių darbuotojų darbo grafikus, atostogų eiles (grafikus), pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

4.24. organizuoja pedagoginį tėvų švietimą;

4.25. kuria ugdymui palankias edukacines erdves, rūpinasi Mokyklos kultūra ir įvaizdžio formavimu;

4.26. teikia raštinės administratorei, interneto svetainės administratoriui informaciją Mokyklos interneto svetainėje apie Mokyklos veiklą;

4.27. išvykstančių Lietuvos Respublikos piliečių, užsieniečių, turinčių teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje; lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivių vaikų ugdymo organizavimas;

4.28. atsakinga už darbą su KELTO sistema;

4.29.atlieka savo veiklos analizę, kiekvienais metais rengia praėjusių metų darbo veiklos ataskaitą ir pateikia Mokyklos direktoriui iki sausio 31 dienos;

4.30 rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius Mokyklos bendruomenės santykius;

4.31. rūpinasi ugdymosi priemonių įsigijimu, kontroliuoja ugdymo priemonių tikslingą panaudojimą;

4.32. rengia direktoriaus įsakymų projektus savo kompetencijos klausimais ir reikalingus Mokyklos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus;

4.33. teikia Mokyklos direktoriui siūlymus dėl Mokyklos veiklos ir ugdymo kokybės gerinimo, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo;

4.34. kasmet metų pabaigoje perduoda ilgo ir nuolatinio saugojimo sutvarkytą dokumentaciją raštinės administratoriui;

4.35. pavaduoja Mokyklos direktorių atostogų, komandiruočių, ligos ir kitais atvejais;

4.36. periodiškai tikrinasi sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka;

4.37. vykdo smurto ir patyčių prevenciją vadovaujantis Mokykloje patvirtintu Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui;

4.38. užtikrina Mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklių įgyvendinimą su kuria jis yra supažindintas ir ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijoje;

4.39. užtikrina Mokyklos bendruomenės narių elgesio ir etikos normų laikymąsi;

4.40. vykdo Mokyklos strateginio veiklos plano priežiūrą;

4.41. vykdo ugdymosi aplinkos priežiūrą pagal higienos normos reikalavimus;

4.42. dalyvauja diegiant Mokyklos darbo tobulinimo naujoves, taiko veiklos efektyvinimo būdus, vertina Mokyklos ir bendruomenės veiklos narių rezultatyvumą, siūlo ir skatina dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose, rūpinasi kvalifikacijos tobulinimu;

4.43. rengia mokytojų budėjimo pertraukų metu grafiką, vykdo mokytojų budėjimo stebėseną;

4.44. tobulina kvalifikaciją;

4.45. laikosi Mokyklos vidaus, darbo tvarkos taisyklių, laiku pildo dokumentaciją;

4.46. vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar Mokyklos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.

5. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą.

5.3. gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 keliamus reikalavimus;

              5.4. mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų);

5.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis (MS Office programiniu paketu);

5.6. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;

5.7. išmanyti mokyklinės įstaigos veiklos organizavimą, mokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius teisės aktus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, dokumentų rengimo taisykles;

5.8. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir sau pavaldaus personalo veiklą, gebėti dirbti komandoje, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

5.9. būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

6. Pretendentas privalo pateikti:

6.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (priedas 1).

6.2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.

6.3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

6.4. Užpildytą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1162 redakcija), 1 priedą;

6.5. darbo stažą, (patirtį) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

6.6. rekomendaciją (atsiliepimus) iš ankstesnio darbdavio (jeigu tokią turi);

6.7. kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;

6.8. motyvacinį laišką.

7. Dokumentų pateikimo būdas:

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį). Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse. Apie dokumentų pateikimą pretendentas praneša tą pačią dieną skambučiu arba elektroniniu laišku (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

8. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbį). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

9. Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2021-06-25).

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia direktorė Lina Stancelienė

Kontaktinis tel. +37066743210. El. paštas: mazvydas@mazvydas19.lt

Informacija paskelbta 2021-06-10.

Prašymas leisti dalyvauti konkurse (1 priedas)


Informacija

    herbas herbas

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas: 290443410 
Vadovas: Lina Stancelienė, direktorė
Adresas: Baltijos pr. 53, LT-94125 Klaipėda
Tel/Fax: +370 667 43 211
El. pašto adresas: mazvydas@mazvydas19.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre


facebook
youtube

Reklaminiai skydeliai
baneris
baneris

baneris
baneris

baneris

baneris