Ko ieškosime?

ES fondų investicijos

Pamokų laikas


2–4 klasėms (1 klasėms sutampa pamokų pradžios laikas):

Pirmoji pamoka: 8.00 – 8.45 val.;

Antroji pamoka: 8.50 – 9.35 val.;  

Trečioji pamoka: 9.45 – 10.30 val.;

Ketvirtoji pamoka: 11.30 – 12.15 val.;

Penktoji pamoka: 12.25 – 13.10 val.;

Šeštoji pamoka: 13.20 – 14.05 val.


5–8 klasėms:

Pirmoji pamoka: 8.00 – 8.45 val.;

Antroji pamoka: 8.55 – 9.40 val.; 

Trečioji pamoka: 9.50 – 10.35 val.;

Ketvirtoji pamoka: 10.45 – 11.30 val.;

Penktoji pamoka: 12.30 – 13.15 val.;

Šeštoji pamoka: 13.20 – 14.05 val.;

Septintoji pamoka: 14.10 – 14.55 val.Steam

 inzinerija
Lietuvos pasirengimas

lt72


Pagalbos vaikam linija


Draugiškas internetas2008 m. rugsėjo 1 d. mokykloje startavo nauja Norvegijoje sukurta ir profesoriaus Dan Olweus vardu pavadinta patyčių prevencijos programa. Ši programa yra įgyvendinama mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio netinkamo elgesio apraiškas. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Į programos vykdymą taip pat įtraukiami mokiniai ir jų tėvai.
Programos tikslas - tobulinti švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai, šalies bendrojo lavinimo mokyklose diegiant aktyvias patyčių ir smurto prevencijos priemones.

Olweus patyčių prevencijos programos mokyklose organizavimo sistema: Mokyklos koordinacinis komitetas:
– Vadovauja Olweus programos įgyvendinimui;
– Teikia pasiūlymus dėl patyčių mažinimo mokyklos direktoriui;
– Pristato programą mokyklos bendruomenei;
– Organizuoja Programos įgyvendinimą mokykloje, t.y. aprūpina pedagoginį personalą reikiama metodine medžiaga, teikia informaciją, konsultuoja, kilus problemoms.

Pedagogų supervizijų grupės:
– Grupėse mokoma atpažinti ir užkirsti kelią patyčioms;
– Analizuojamos patyčių situacijos;
– Dalinamasi patirtimi;
– Teikiama visapusiška pagalba.
Supervizijos grupių vadovai:
– Organizuoja ir vadovauja supervizijų grupėms;
– Susitikimo dažnumas: 90 minučių kas antrą savaitę per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį;
– Supervizijų metu:
• Numato susitikimo tikslą;
• Vadovauja diskusijomis;
• Sprendžia kylančias problemas.

Olweus programos vykdymo lygiai mokykloje:
1. Mokykloje instruktorius:
– įvertina problemos mastą;
– padeda perrašyti mokyklos taisykles;
– suburia darbuotojų supervizijų grupes;
– moko, kaip stebėti vaikų elgesį ir į jį reaguoti;
– dalyvauja mokyklos koordinaciniame komitete.
2. Klasėje mokytojai:
– rengia mokymo planą, kuriame akcentuojamas bendravimas;
– kas savaitę veda klasės valandėles;
– nustato klasės elgesio taisyklės, baudžia už nepriimtiną elgesį;
– susitinka su mokinių tėvais.
3. Individualiame lygmenyje:
– visi darbuotojai pastebi patyčias ir užkerta joms kelią;
– Apie patyčias kalbama su mokinių tėvais;
– paaiškinama skriaudėjams, koks elgesys nepriimtinas;
– siekiant pakeisti elgesį, naudojami vaidmenų žaidimai.

2012 m. pavasarį mokykloje vyko Olweus programos išorinis auditas, kurio tikslas – nustatyti, ar mokykloje vykdomos veiklos ir gauti rezultatai atitinka reikalavimus, keliamus sertifikuotai Olweus programos mokyklai. Nuoseklus nenutrūkstamas visos bendruomenės darbas buvo įvertintas teigiamai – mokykla dvejiems metams gavo teisę vadintis sertifikuota Olweus programos mokykla. Ant laurų neužmigome ir programą tęsiame toliau.

Daugiau informacijos rasite tinklalapyje www.sppc.lt

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS KOORDINACINIS KOMITETAS

MOKYKLOS DIREKTORIUS VYTAUTAS DUMČIUS
INSTRUKTORIUS / KOORDINATORIUS DAIVA MAROZIENĖ
SOCIALINĖ PEDAGOGĖ VIDA RUDENKIENĖ
MSG VADOVAI: RIMA SIDOROVIENĖ VIDA ŠIUPARIENĖ
TĖVAI: RITA ABROMIENĖ LAIMA ŠPOKAUSKIENĖ
MOKINIŲ TARYBOS ATSTOVAI: MARTYNAS TAMKEVIČIUS 7D IEVA JOCIŪTĖ 8C

PROGRAMOS PRISTATYMAS

Tikslas:
Mažinti patyčių ir kitokio netinkamo elgesio apraiškas mokykloje.

Uždaviniai:
• Atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti;
• Įtraukti į patyčių prevencijos programas kokybės užtikrinimą visą mokyklos bendruomenę;
• Supažindinti naujus bendruomenės narius su vykdoma Olweus programa.

Saugios aplinkos mokiniams ir darbuotojams užtikrinimas:
• Mokytojų budėjimas pertraukų metu;
• Mokyklos pagrindinio įėjimo durys yra rakinamos iki 12 val.;
• Mokyklos koridoriuose įrengtos vaizdo kameros;
• Įrengtos lauko vaizdo kameros;
• Mokyklos bendruomenė vadovaujasi sukurtomis drausmės kopėtėlėmis;
• Kiekvienoje klasėje matomoje vietoje yra iškabintos 4 pagrindinės taisyklės;
• Ribojamas pašalinių asmenų patekimas į mokyklą.

Įsipareigojimai:
• Mokykla įsipareigoja laikytis 12 Olweus programos standarto reikalavimų;
• Centro reikalavimu pateikti jam visą informaciją apie OPKUS vykdymo eigą;
• Užtikrinti reikiamą infrastruktūrą mokyklos personalo mokymams bei prevencijos priemonių diegimui;
• Užtikrinti, kad Olweus programos mokomąja metodine medžiaga naudotųsi tik Olweus programoje dalyvaujantys asmenys ir ši medžiaga nebūtų platinama tretiesiems asmenims;
• Vykdyti Olweus programos ir OPKUS įgyvendinimo sklaidą;
• Įtarus ar įvykus patyčioms klasės auklėtojas kartu su kitu suaugusiuoju pildo korekcinio pokalbio kortelę ir ją saugo klasės auklėtojo aplanke;
• Mokyklos direktorius įsipareigoja laikytis Olweus programos reikalavimų.

Pasekmės:
1. Mokytojui nebudint pagal nustatytą grafiką, skiriamos nuobaudos, numatytos Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos budėjimo tvarkos apraše 2010-10-02 Nr. V-11;
2. Mokytojas, kuris negali dalyvauti savo MSG susitikime, turi dalyvauti kitos grupės MSG susitikime;
3. Nesilaikant mokyklos darbuotojui Olweus programos standartų, organizuojamas koordinacinio komiteto susirinkimas, kviečiant darbuotoją paaiškinti savo elgesį ir aptarti tolimesnius veiksmus.

REKOMENDACIJOS KLASIŲ AUKLĖTOJAMS

RAŠYTINĖ PASTABA (variantai):
• Užrašymas į drausmės sąsiuvinį, kurį mokinys po pamokos paduoda mokytojui;
• Pasiaiškinimo rašymas klasės auklėtojui, soc. pedagogui ar tą dieną budinčiam vadovui.

KITI VARIANTAI:
• Atsiprašymo laiško rašymas klasės auklėtojui;
• Taisyklių prieš patyčias kartojimas, rašymas;
• Svarstoma situacija klasėje neįvardijant mokinių vardų ir pavardžių;
• Individualūs klasės vadovo pokalbiai su skriaudėju ar skriaudžiamuoju.

INFORMACIJOS PERDAVIMAS SOCIALINIAM PEDAGOGUI, PSICHOLOGUI, BUDINČIAM VADOVUI:
• Darbas su soc. pedagogu ar psichologu pagal poreikį;
• Pokalbis su budinčiu vadovu dėl patyčių situacijos;
• Mokinio elgesio svarstymas dalyvaujant vadovams, klasės auklėtojui, soc. pedagogui, psichologui;
• Mokinio elgesio svarstymas dalyvaujant mokinio tėvams.

TĖVŲ INFORMAVIMAS:
• Tėvų informavimas raštu į elektroninį dienyną arba telefonu;
• Tėvų iškvietimas į mokyklą, pokalbis;
• Jei tėvai neatvyksta į mokyklą, raštu ar telefonu kreipiamasi į darbovietę, kad būtų sudarytos jiems sąlygos atvykti į mokyklą;
• Tėvai kviečiami į Vaiko gerovės posėdį.

SVARBU!

Klasės auklėtojas ar kitas mokyklos darbuotojas pastebėjęs patyčias privalo organizuoti pokalbį su skriaudėju ir fiksuoti jį korekcinio pokalbio kortelėje (pridedama).

MSG SUSIRINKIMŲ TVARKARAŠTIS
2012-2013 M.M.

O. RONKAITIENĖ, L.ČIUŽAUSKAITĖ: 2012-10-29, 2012-11-08, 2013-01-10, 2013-02-07, 2013-03-25, 37 kab. 14.00-15.30 val.
R. SIDOROVIENĖ, V.ŠIUPARIENĖ: 2012-10-29 10.00 val.23 kab., 2012-11-21 14.00 val. 23 kab., 2013-01-03 10.00 val.23 kab., 2013-04-02 14.00 val. 23 kab., 2013-04-10 14.00 val. 23 kab..
R. VENCKIENĖ, L.STANCELIENĖ: 2012-10-24, 2012-11-07, 2012-12-05, 2013-01-16, 2013-02-13, 13.00-14.30 val., 2 kab..
N. STANKEVIČIENĖ, D. JANUŠKIENĖ: 2012-10-31, 2012-11-28, 2012-12-12, 2013-01-30, 2013-02-20, 14.00-15.30 val., 15 kab..
N. MINGĖLAITĖ, V. GAILIŪNAITĖ: 2012-11-21, 2012-12-05, 2013-01-16, 2013-02-06, 2013-03-25, Muzikos kab., 14.00-15.30 val..
G.GRIGIENĖ, D. KROGERTĖ: 2012-10-29, 2012-11-21, 2012-12-05, 2013-01-16, 2013-02-13, 19 kab., 14.00-15.30 VAL..

Opkus aprašymas

Informacija

    herbas herbas

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas: 290443410 
Vadovas: Lina Stancelienė, direktorė
Adresas: Baltijos pr. 53, LT-94125 Klaipėda
Tel/Fax: +370 667 43 211
El. pašto adresas: mazvydas@mazvydas19.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre


facebook
youtube

Reklaminiai skydeliai
baneris
baneris

baneris
baneris

baneris

baneris

baneris